Badania Wytrzymałości Beztlenowej

Za pomocą beztlenowych testów wysiłkowych jesteśmy w stanie ustalić poziom wydolności zawodnika oraz na jej podstawie dobrać indywidualny program treningowy w aspekcie wytrzymałości szybkościowej oraz szybkości. Poniżej kilka propozycji:

Oryginalny test stworzony dla potrzeb zespołowych gier sportowych, stosowany w ośrodku Athletes' Performance: Rast Test

Opis: 6 startów na odcinku 35 m. Odpoczynek między startami 10 sek. lub zmodyfikowany 7x 30m z 25 sek. przerwy na powrót na start.

Badanie wytrzymałości beztlenowej polega na 6-krotnym pokonaniu odcinka 35m po linii prostej przy niepełnej przerwie wypoczynkowej. Czas mierzony za pomocą fotokomórek tętno oraz prędkość za pomocą Sport-testera. Do obliczenia mocy potrzebne jest także określenie masy ciała zawodnika przed testem.

Wiadomości dla trenera: Zawodnik, który będzie osiągał wysokie prędkości biegu, a do tego różnica między najlepszym a najgorszym czasem okaże się najmniejsza odznacza się wysokim poziomem tolerancji na zmęczenie w wielokrotnie powtarzanych wysiłkach eksplozywnych. Zdolność do szybkiego rozwijania prędkości i wielokrotnego jej powtarzania to obecnie podstawowe wymagania większości dyscyplin sportowych. Po wykonaniu testu bada się również czas restytucji czyli tempo powrotu tętna do wartości wyjściowych z przed wysiłku.

Raport badań obejmuje wykres tętna, wskaźnika spadku szybkości oraz dane z tabel:

Sprint Czas Moc (W) Prędkość maks.
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
Średnia      
Moc Maksymalna          
Moc Minimalna  
Średnia Moc  
Wskaźnik spadku Mocy (%)  
Tempo restytucji  

 40s test wytrzymałości beztlenowej.

 Test ten można traktować jako odpowiednik laboratoryjnego 30 sekundowego testu Wingate, który jest wykorzystywany do oceny: mocy i pojemności fosfagenowej oraz mocy i pojemności glikolitycznej. Do jego przeprowadzenia testu używany jest Sport-tester oraz analizator kwasu mlekowego.

Opis: Test polega na jak najszybszym rozwinięciu maksymalnej prędkości oraz jak najdłuższym  jej utrzymaniu w ciągu 40 sekund. Analizowany jest czas oraz dystans uzyskania maksymalnej prędkości, wartość tej mocy oraz czas i dystans jej utrzymania czyli spadek mocy. Brany pod uwagę jest także całkowity dystans pokonany przez zawodnika oraz tempo restytucji czyli powrót układu krążeniowo- oddechowego do wartości wyjściowych. Po skończonym biegu badane jest zakwaszenie organizmu świadczące o tolerancji organizmu na zmęczenie.

Wiadomości dla trenera: Uzyskane czasy i dystanse zostaną wykorzystane przy doborze indywidualnych obciążeń treningowych w kształtowaniu mocy i pojemności fosfagenowej (szybkości) oraz glikolitycznej (wytrzymałości szybkościowej). Dzięki wynikom testu poznamy predyspozycje motoryczne poszczególnych zawodników.

Raport badań obejmuje wykres spadku mocy, tempo restytucji oraz dane z tabeli wraz z zaleceniami treningowymi dla każdego zawodnika.

Moc maksymalna

Wytrzymałość beztlenowa

Moc fosfagenowa

Pojemność fosfagenowa

Moc glikoli tyczna

Pojemność glikolityczna

Prędkość maksymalna

Czas uzyskania prędkości maksymalnej

Dystans uzyskania prędkości maksymalnej

Czas utrzymania maksymalnej prędkości

Dystans utrzymania maksymalnej prędkości

Wskaźnik spadku mocy

Całkowity dystans oraz poziom kwasu mlekowego po wykonanym biegu

Test wytrzymałości szybkościowej 150m

Opis: Zawodnik biegnie tak szybko, jak to możliwe przez 150 metrów, czas jest mierzony przez fotokomórki, a pozostałe parametry przez Sport-tester. Analizowane są podobne parametry  jak w biegu 40sekundowym czyli czas oraz dystans uzyskania maksymalnej prędkości, wartość tej mocy oraz czas i dystans jej utrzymania określony zostanie spadek mocy oraz tempo restytucji.

Wiadomości dla trenera: Analiza dystansu: nabrania maksymalnej prędkości oraz jej utrzymania. Określenie typu zawodnika: szybkościowy, wytrzymałościowy, szybkościowo - wytrzymałościowy. Uzyskane czasy i dystanse zostaną wykorzystane przy doborze indywidualnych obciążeń treningowych w kształtowaniu mocy i pojemności fosfagenowej (szybkości) oraz mocy glikolitycznej (wytrzymałości szybkościowej). Dzięki wynikom testu poznamy predyspozycje motoryczne poszczególnych zawodników.

Cena: 400zł

*Wysokość ceny uwzględniona jest na grupę 20 osób

 Na badania wytrzymałości beztlenowej osoba powinna przynieść zaświadczenie od lekarza sportowego, lekarza pracy lub kardiologa o następującej treści:

 "Zaświadczam, że ....(imię i nazwisko) jest zdolny do wykonywania wysiłków fizycznych o wysokiej intensywności".

 Dopuszczalna jest także książeczka sportowa z aktualnymi badaniami lekarskimi.