Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Zapisy na konsultację lub zajęcia odbywają telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę.
 • Klientem Pracowni Dietetyki i Treningu może zostać każda osoba pełnoletnia. W przypadku dzieci i młodzieży osoba musi przyjść z rodzicem lub jeśli ukończyła 16 lat wystarczy pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów.
 • Klient zobowiązuję się poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych przed ustaleniem planu żywieniowego i treningowego.
 • Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia pożądanych przez klienta efektów. Indywidualne plany dietetyczne i treningowe mimo, iż przygotowywane są w oparciu o wiedzę naukową i praktyczną, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia sukcesu.
 • Przystąpienie do zajęć treningowych oznacza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach na sali, siłowni, terenie. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest przejść badania okresowe i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej. Jeśli takowych badań nie wykona, bierze na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.
 • W przypadku przeprowadzania testów wydolnościowych wymagane jest Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, sportowego, bądź kardiologa o braku przeciwwskazań do wykonywania wysiłków fizycznych o maksymalnej intensywności. Dopuszczalna jest też książeczka sportowa z aktualnymi badaniami lekarskimi.
 • Klient powinien w pełni stosować się do ćwiczeń i zaleceń trenera, gdyż jedynie pełne zaufanie i profesjonalne podejście do ćwiczeń, diety czy suplementacji umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatni i innych pomieszczeniach.
 • Ze względów zdrowotnych organizator nie wpuszcza klientów na zajęcia po przeprowadzonej rozgrzewce.
 • W przypadku zajęć z dziećmi, za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza salą ćwiczeń odpowiadają opiekunowie.
 • Organizator zapewnia sprzęt i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby klientów w czasie zajęć oraz odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 • Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pomieszczeń na których odbywają się zajęcia. 
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku, właściwego zachowywania się i nie zakłócania przebiegu zajęć. W przypadku łamania zasad dobrego wychowania może zostać wyproszony z zajęć.
 • Z pomieszczeń i urządzeń klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.Za uszkodzenia mienia powstałe na skutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 • Uczestnictwo w zajęciach zakazane jest klientom będącym w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub cierpiącym na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na innych użytkowników.
 • Na zajęciach obowiązuje odzież sportowa oraz zmienne obuwie. Klient powinien posiadać także wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu.

OPŁATY

 • Opłaty za jednorazowy trening personalny lub crossfit dokonuje się gotówką, przed zajęciami.
 • W przypadku wykupu pakietu treningów, opłaty dokonujemy przed pierwszymi planowanymi zajęciami w miesiącu, lub przelewem na konto, wówczas należy dostarczyć dowód wpłaty lub przesłać go drogą elektroniczną przed rozpoczęciem zajęć.
 • Opłaty za testy wydolnościowe dokonujemy przed ich realizacją.
 • W przypadku nieobecności zajęcia można odrobić w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu. Odrobieniu podlega maksymalnie 1 trening.
 • Odrobieniu podlega TYLKO nieobecność zgłoszona telefonicznie, smsem, mailem, najpóźniej w dniu planowanej nieobecności.
 • Zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia przysługuje osobom nie mogącym w nich uczestniczyć z przyczyn zdrowotnych (tylko w uzasadnionych przypadkach, nie później niż przed upływem końca miesiąca, za który została uiszczona opłata!)
 • Opłaty za konsultacje i plany żywieniowe dokonujemy w czasie wizyty.
 • Opłata za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Nie dokonanie opłaty jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach.